Kiralama Koşulları

TTcar Kiralama Koşulları
 
Araç Kiralayabilme Şartları Kiralama Yaşı
 
- Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (R.Clio, Hyundai Era,VW Polo vb.)
- Lüx grup araçlar için 23 yaş (Ford Mondeo, VW Passat vb.)
- Vip grup araçlar için 25 yaş ve üzerinde olmak. (BMW, Mercedes C180 vb.)
 
Kredi Kartı Kullanımı
 
Ehliyet Süresi
 
- Ekonomik grup araçlar için en az 2 yıllık
- Lüx grup araçlar için en az 3 yıllık
- Vip grup araçlar için en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak
 
Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için ehliyet ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz.
 
  TTcar rent a car FİYAT KOŞULLARI
  
TTcar rent a car Fiyatlarına dahil olan hizmet ve ürünler
 
Sitede gördüğünüz tüm fiyatlara aşağıdaki hizmet ve ürünler dahildir:
- Muafiyetli Kaza Sigortasından Yararlandırma Teminatı
Muafiyetli Kaza Sigortası çarpışma halindeki hasarları kapsar. Sigorta şartlarının yerine getirilmesi halinde, çarpışma sonucu oluşan hasarın, araç grubuna göre değişen tutarlarda kısmı müşteriye ait olmak üzere, hasarı tazmin eder. Bu sigorta çarpışma halinde olmayan (park yeri, lastik cam far) hasarları kapsamaz.
- Sınırsız kilometre kullanımı 
- KDV
 
DİKKAT !!
 
Aşağıdaki hallerde Sigortadan Yararlandırma Teminatı geçersiz olacak ve oluşacak zarar sigorta kapsam dışında kalacaktır:
- Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması,
- Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi, araca yanlış yakıt doldurulması ve benzeri diğer durumlar),
- Aracın trafik kuralları dışında kullanılması (yasal hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi ve benzeri diğer ihlaller), - Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması,
- Araçta taşınan bir yükün hasara veya kazaya sebep olması,
- Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (yağışlı havalarda yol şartlarına göre hız ayarlamasının yapılmaması, öndeki aracın en az emniyet mesafesinden takip edilmemesi ve benzeri diğer kullanımlar),
- Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum olması durumu hariç),
- Meydana gelen bir kazada ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu) alınmaması, - Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarının teslim edilememesi.
- Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi,
- Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması,
- Lastik, cam veya farda hasar meydana gelen hasarlar Muafiyetli Kaza Sigortası içerisine dahil değildir. Bu sigorta ayrıca satın alınabilir.
- 3. şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı kapsamında teminat altındadır. Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur.
 
TTcar rent a car Fiyatlarına hariç olan hizmet ve ürünler
 
GENEL KOŞULLAR:
1) Kiraya alan mülkiyetinde bulunan arabayı, belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiralayana, önceden belirtilen süre için verilmiştir.. Kiraya alan , bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı biçimde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 1-2 Günlük kiralamalarda, günlük 200 km. sınır vardır. İstendiği taktirde günlük ücretin % 25 fazlasını ödeyerek sınırsız km. olarak da 1-2 günlük araç kiraya alınabilir.
 
2) Kiraya alan, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
a. Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,
b. Yarış, hız tavını, ralli, denemeler, motorlu sporlarda,
c. Normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda,
d. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı parlayıcı maddeler taşınmasında,
e. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
f. Ödeme durumu ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.
3) Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 19 yaşını doldurmuş olması en az iki yıllık geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.
4) Kiraya alan: Kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü kişilere kullandıramaz. Bu durumda, kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte mütesesilen sorumludurlar.
5) Kiraya alan : Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idare, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ hususunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
6) Kiraya alan: Seyir dışında, aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde, kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
7) Kiraya alan: Aracı kiralayana teslimi durumunda, araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta, Plaklar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek zamana ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
8) Taşıtı: Kiracının neden oldugu Herhangi bir olay nedeniyle Aracın , yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması durumunda, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
9) Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, taşıtın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
10) Kiraya alan: Aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hasarlarından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
11) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
12) Kiraya alan herhangi bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracın içinde dananım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.
13) Her durumda kiraya alan ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazmin az haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, haklı oranında birbirlerine vekalet etmek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde bölüşülür.
14) Kiraya alan: Kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmesi, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adını uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.
15) Kiraya alan: Kiracının belirtilen şartlarda herhangi birine uymaması durumunda, kaza-i yollara başvurmaya tedbir veya istihsaline hacet kalmasızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini iade kaydedebilir.
16) Kiraya alan: Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
17) Yakıt ücreti müşteriye aittir.
18) Kiraya alan: Kira zamanı içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının (yağ değişimi ve benzeri gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına olacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.
19) Tamirat: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile hareket edememiş durumda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiraya alana aittir.
20) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
21) Kiraya alan ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.
 
22) ÖDEME:
Kiraya alan: Geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin yapılması sırasında, o tarihte geçerli tarifeye göre, yaklaşık kira tutarı üzerinden depozite alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tavsiye edilir. Kiraya alan bu depozitoyu, bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından başka borçlarına mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. Bir günlük kira 24 saat, haftalık ve aylık kira süreleri 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.
 
23) SİGORTA:
A) Kiraya alınan taşıtlar: Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü kişilere karşı yasal poliçe sınırları içinde, Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan: üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu her araç için yaptırılmış Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan rücu hakkını mahfuz tutar. 
 
B) Kiraya alan: kiraladığı taşıtın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma, harcamalardan ve taşıtın tamir süresince işten kalma ücretinden itirazsız sorumludur. 
 
C) Fakat; Kiranın başlangıcında belirlenen ve imza altına alınan CDW (Collision Damage Waiver)  ve TP (Theft Protection) hasar muafiyet primlerini günlük belirlenen fiyatlardan ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluktan kurtulur.
 
a) Kiraya alan veya yetkili sürücü doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak hasarlı araca her ne şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek ilgili kişi ve tanıkların isim adresleri tespit edilecek. Kazayı kiralayan en yakın emniyet görevlilerine direk haber verecektir.
 
b) Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan ifadesinde sadece olayın oluş tarzının anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
 
c) Kiraya alan kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik polisi veya jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı'nı alkol raporunu şahit isim ve adreslerini en geç 48 saat içinde kiralayan teslim edecektir. Çalınma halinde kiracı derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.
 
TEMİNAT DIŞINDA TUTULAN HALLER:
1) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar,
2) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu, 
3) Şöförün kaza sırasında alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar,
4) Şöförün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar,
 5) Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolaysıyla meydana gelen kazalar,
 6) Şöförün % 100 kusurlu olduğu durumlar.
 7) Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar,
 8) Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 9) Taşıtın varış, hız tavını, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal tarifede kapalı uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar, hasarlar,
 10) Tarik kuralları tarafından saptanmış yolcu ve her ne durumda olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar.
 11) Sigorta ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar,
 12) Taşıtın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler,
 13) Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur,
 14) Kendisine atfı kabul olamayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatının kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiraya alana rücu hakkında sahiptir.
 15) Kullanıcı tarafından doğacak olan tüm sorumluluklar müşteriye aittir.